ASGARD

ASGARD

Balloons for Science.

Leerlingen uit België en daar­buiten sturen hun zelf­be­dachte en zelfge­maak­te exper­i­ment de​“ruimte” in met een stratos­ferische bal­lon. Dit is zeer vergelijk­baar met een echte weten­schap­pelijke missie in de ruimte. Bovendien zijn de omstandighe­den op de vluchthoogte van 30 km (“near-space”) heel gelijkaardig aan het opper­vlak van Mars. ASGARD is geen wed­stri­jd. Alle deel­ne­mers vor­men samen een ASGARD gemeen­schap die elka­ar helpen in deze missie. 

Voor leer­lin­gen tussen 14 en 19 jaar (maar elk jaar mogen bijkomend twee teams van lagere scholen mee­doen). Max. 5 stu­den­ten en min. één leerkracht. Alle com­mu­ni­catie is in het Engels. 

Meer info

Share

ASGARD 01

ESERO Belgium wants to bring space into Belgian class­rooms. We do this through our school projects, among oth­er things. Every school year, pri­ma­ry and sec­ondary schools can take part in chal­leng­ing mis­sions with teams of pupils (accom­pa­nied by a teacher). Each par­tic­i­pat­ing teacher can con­tact ESERO Belgium for all ques­tions and sup­port dur­ing the whole school year.