ASGARD

ASGARD

Balloons for Science.

Leerlingen uit België en daar­buiten sturen hun zelf­be­dachte en zelfge­maak­te exper­i­ment de​“ruimte” in met een stratos­ferische bal­lon. Dit is zeer vergelijk­baar met een echte weten­schap­pelijke missie in de ruimte. Bovendien zijn de omstandighe­den op de vluchthoogte van 30 km (“near-space”) heel gelijkaardig aan het opper­vlak van Mars. ASGARD is geen wed­stri­jd. Alle deel­ne­mers vor­men samen een ASGARD gemeen­schap die elka­ar helpen in deze missie. 

Voor leer­lin­gen tussen 14 en 19 jaar (maar elk jaar mogen bijkomend twee teams van lagere scholen mee­doen). Max. 5 stu­den­ten en min. één leerkracht. Alle com­mu­ni­catie is in het Engels. 

Meer info

Share

ASGARD 01

ESERO Belgium wil ruimte­vaart graag tot in de Belgische klaslokalen kri­j­gen. Dit doen we o.a. met onze school­pro­jecten. Elk school­jaar kun­nen basis- en secundaire scholen met leer­lin­gen­teams (begeleid door een leerkracht) deel­ne­men aan uitda­gende missies. Elke deel­ne­mende leerkracht kan bij ESERO Belgium terecht voor alle vra­gen en onder­s­te­un­ing gedurende heel het schooljaar.