Astro Pi

Astro Pi Ed and Izzy on the ISS

Jouw code in het ruimtestation

Bij Astro Pi Mission Zero schri­jven leer­lin­gen een een­voudig pro­gram­ma, bijvoor­beeld om de luchtvochtigheid aan boord van het ISS te meten, en dit aan de astro­naut­en te com­mu­niceren met een per­soon­lijk bericht dat 30 sec­on­den lang wordt weergegeven in het ruimtes­ta­tion! Of je doet mee aan de gea­vanceerde Astro Pi Mission Space Lab, waarin je een meer uit­ge­breid weten­schap­pelijk exper­i­ment codeert. De astro­naut­en aan boord voeren dit exper­i­ment uit in het sta­tion, en sturen de resul­tat­en terug.

Voor leer­lin­gen uit zow­el het lager als secundair onder­wi­js. De deel­ne­mende groepen bestaan uit min. 2 en max. 6 leer­lin­gen en een begelei­dende leerkracht. 

Meer info

Share

Astro Test

ESERO Belgium wil ruimte­vaart graag tot in de Belgische klaslokalen kri­j­gen. Dit doen we o.a. met onze school­pro­jecten. Elk school­jaar kun­nen basis- en secundaire scholen met leer­lin­gen­teams (begeleid door een leerkracht) deel­ne­men aan uitda­gende missies. Elke deel­ne­mende leerkracht kan bij ESERO Belgium terecht voor alle vra­gen en onder­s­te­un­ing gedurende heel het schooljaar.