[email protected]

Schermafbeelding 2022 05 30 161916

💡“Reik naar de ster­ren!”. Een bood­schap voor alle meis­jes en jonge vrouwen om hen aan te moedi­gen STEM-stud­ies te vol­gen en hen te lat­en weten dat een car­rière in de ruimte­vaart­sec­tor op hen wacht. Maar ook een bood­schap voor de ruimte­vaartin­dus­trie om hen te lat­en weten dat deze gemo­tiveerde jonge vrouwen wel eens de ster­ren zouden kun­nen zijn waarop hun ruimte­vaartbedri­jven zit­ten te wacht­en. Want de ruimte­vaart­sec­tor heeft [email protected] nodig!

Het doel van het [email protected] was om meis­jes vanaf de 3e klas van de mid­del­bare school aan te moedi­gen om een car­rière in de ruimte­vaart­sec­tor op te pakken. Hiervoor kwa­men 15 topvrouwen uit de Vlaamse ruimte­vaart­sec­tor hun beroep voorstellen, gevol­gd door een speed­date­sessie waar­bij de meis­jes al hun vra­gen kon­den stellen aan de vrouwelijke pro­fes­sion­als. Het [email protected] event maak­te deel uit van het bredere 2‑daagse even­e­ment Space Days dat tot doel had het nieuwe impul­spro­gram­ma Vlaamse Space Economy” van min­is­ter Hilde Crevits bek­end te mak­en bij het grote pub­liek en de aan­dacht te ves­ti­gen op de veel­heid aan kansen voor en door de ruimte­vaart voor economie, onderne­mer­schap, weten­schap, tech­nolo­gie, onder­wi­js, out­reach en cit­i­zen science.

👩 Verschillende vrouwelijke onder­zoek­ers en deskundi­gen hebben een bij­drage geleverd aan het project. Het even­e­ment was opgezet door astronoom prof. Conny Aerts (KU Leuven), die meew­erkt aan tal van Europese ruimtemissies.

📆 Deze video is gemaakt tij­dens het [email protected] in Leuven op 25/03/2022.

❤️ Dit project werd mogelijk gemaakt dankz­ij de ste­un van de Vlaamse Regering, de Vlaamse Ruimtevaart Industrie VRI, de Stad Leuven, ESA, Stadsbibliotheek Leuven en KU Leuven.

Share

Episode 1

Episode 2

Episode 3