Martian Base Building Contest

IMG 2719

De Mars Society Belgium heeft de drie win­nende klassen van zijn grote Mars-basis­con­struc­tiewed­stri­jd aangewezen: ze zullen op 30 mei een bezoek bren­gen aan het SCK CEN in Mol.

The Mars Society Belgium, een non-prof­i­tor­gan­isatie opgericht in 2015 en Belgische tak van de inter­na­tionale organ­isatie die de voorde­len van de verken­ning en kolonisatie van de pla­neet Mars wil pro­moten, lanceerde eind 2021 een grote cre­atieve wed­stri­jd voor pri­maire en secundaire, Belgische en Luxemburgse scholen.

Het doel van de wed­stri­jd was om een​mod­el te mak­en van een basis op Mars, een leefruimte die de kinderen moesten bedenken en waar de astro­naut­en zouden verbli­jven tij­dens hun verbli­jf op Mars. Naast het team­work dat zo’n cre­atieve uitdag­ing vereist, is de bouw van de basis een kans om inter­dis­ci­pli­nar­iteit, het gebruik van STEM (weten­schap, tech­nolo­gie, engi­neer­ing en wiskunde), maar ook com­mu­ni­catie, pro­ject­be­heer, doc­u­men­tair onder­zoek, enz. Kortom een​waar mul­ti­dis­ci­plinair project.

Zeven pro­jecten wer­den inge­di­end vóór de dead­line van de wed­stri­jd en drie win­naars wer­den gekozen door een jury bestaande uit de meest actieve leden van de verenig­ing, die zeven cri­te­ria gebruik­te om elk project te eval­ueren, uit een totaal van 50 pun­ten: de algemene uit­stral­ing, het ver­haal, de orig­i­naliteit van de basis, de com­plex­iteit van de basis, de betrouw­baarheid van de ele­menten, het log­boek en de mon­delinge presentatie.

In de cat­e­gorie astro­naut­en won de CPF-klas (lagere school in België) van de Vauban-school in het Groothertogdom Luxemburg de eerste pri­js. Na zeer goed gedoc­u­menteerd te zijn (video’s, boeken, didac­tisch onder­zoek, testen van ver­schil­lende mate­ri­alen, enz.), kozen de 23 kinderen voor een mod­el gemaakt van expanderend schuim, aquar­i­umzand en boetseerklei.

De cat­e­gorie kos­mo­naut­en werd gewon­nen door de leer­lin­gen van klas 1C van de Active School of Brussels, die zichzelf de Sakuramars” noe­men, dankz­ij hun basis bestaande uit een cen­trale ruimte — de plaats van het lev­en — met een achthoekige basis ver­bon­den met bijla­gen: een lab­o­ra­to­ri­um, een gymza­al, een ver­gad­er- en com­mu­ni­catieruimte om het con­tact met de aarde te onder­houden en een moestuin.

Ze richt­ten hun onder­zoek en de missie van de astro­naut­en op land­bouw door zichzelf de vraag te stellen: kun­nen we planten op Mars?” » en hebben hier­voor gekozen dat hun robot een automa­tis­che sprin­kler zou zijn. Ze werk­ten ook samen met het FabLab van de Universiteit van Brussel om een​inlei­d­ing tot de 3D-print­er en de laser­cut­ter te vol­gen voor de real­isatie van hun Marsbasis. Zo kon­den ze op een leuke manier ver­schil­lende schoolvakken com­bineren: wiskunde, weten­schap­pen, maar ook tal­en omdat ze een log­boek maak­ten in de vorm van een video gep­re­sen­teerd in het Nederlands.

Ten slotte won­nen de klassen 2D en 2F van het Athénée Royal de Saint Ghislain de eerste pri­js in de cat­e­gorie Astronauten. Naast het nadenken over de basis zelf, keken de stu­den­ten naar de pro­duc­tie van Mars-energie, water en zuurstof en voerde ze exper­i­menten uit die ze film­den. Ze gaven een zeer com­plete pre­sen­tatie, met een span­nend log­boek over de fasen van hun ontwerp. Een voor­beeldige betrokken­heid die de jury wist te veroveren.

De Mars Society Belgium had slechts drie pri­jzen maar wil de stu­den­ten van het Don Bosco College en die van het Athénée Royal de Ciney feliciteren voor hun prachtige projecten.

De drie win­nende scholen zullen, naast hun respec­tievelijke pri­jzen, op 30 mei astro­naut Dirk Frimout ont­moeten in het nucle­air cen­trum van het SCK CEN in Mol, waar de impact van kos­mis­che stral­ing wordt bestudeerd met het oog op toekom­stige missies naar Mars. Bij deze gele­gen­heid kun­nen stu­den­ten de gloed­nieuwe TABLOO-ten­toon­stelling bezoeken en zich onder­dom­pe­len in een onzicht­bare wereld en de oerk­nal en kos­mis­che stralen op een leuke en inter­ac­tieve manier ervaren. Het is Sarah Baatout, ere­lid 2021, die ook jury was in deze wed­stri­jd, die de stu­den­ten zal verwelkomen.

Share

Afbeelding1

Sponsors: Euro Space Center, Journal des Enfants, Editions Casterman.

Foto’s zijn hier te downloaden: