Reinhold Ewald

Astronaut en Kosmonaut

Share

Reinhold Ewald 2

Reinhold Ewald is een Duitse natu­urkundi­ge en ESA-astronaut. 

Reinhold Ewald werd geboren op 18 decem­ber 1956 in Mönchengladbach, West-Duitsland. Hij behaalde een Bachelor of Science in Physics aan de Universiteit van Keulen en heeft een Master of Science in Experimental Physics. Ewald studeerde ook af met een doc­tor­aat in de natu­urkunde en een minor in menselijke fysiologie.

In 1990 werd Reinhold Ewald ges­e­lecteerd voor het Duitse astro­nau­t­en­team, dat trainde voor de Mir 92-missie. In 1995 begon hij met trainen voor de tweede Duitse Mir-missie en in feb­ru­ari 1997 vloog hij met de Sojoez TM-25 naar het ruimtes­ta­tion Mir, waar hij 20 dagen in de ruimte door­bracht. Ewald deed er exper­i­menten in de bio­medis­che en mate­ri­aal­weten­schap­pen en voerde oper­a­tionele tests uit ter voor­berei­d­ing van het inter­na­tionale ruimtestation.

In feb­ru­ari 1999 trad hij toe tot het European Astronaut Corps in het European Astronaut Centre (EAC) in Keulen, Duitsland. Van 2006 tot 2011 lei­d­de Ewald de Flight Operations Division bin­nen de afdel­ing ISS Operations van ESA in het Columbus Control Center bij München. In deze func­tie gaf hij lei­d­ing aan een team van ESA-missiedi­recteuren die de Columbus-lab­o­ra­to­ri­u­maflev­er­ingsvlucht in feb­ru­ari 2008 en de weten­schap­pelijke activiteit­en van Columbus daar­na lei­d­den. Reinhold Ewald was van 2011 tot 2014 adviseur van het hoofd van het kabi­net van de directeur-gen­er­aal op het hoofd­kan­toor van ESA in Parijs, gevol­gd door een func­tie bij het European Astronaut Centre in Keulen, waar hij de weten­schap­pelijke presta­ties van het ESA-onder­zoek­spro­gram­ma op het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion ISS pro­mootte. In sep­tem­ber 2015 werd hij benoemd tot hoogler­aar Astronautics and Space Stations aan het Institute of Space Systems (IRS) van de Universiteit van Stuttgart.

Reinhold Ewald ontv­ing vele onder­schei­din­gen, waaron­der het Duitse Federale Kruis van Verdienste (First Class) in 1997. Ewald is lid van de Deutsche Physikalische Gesellschaft (Duitse Physics Society) en de Association of Space Explorers. Hij is ook een vol­waardig lid van de International Academy of Astronautics.

Bronnen
Foto
spey​er​.tech​nik​-muse​um​.de
Tekst
www​.esa​.int
Wikipedia