Frank De Winne

Astronaut en Kosmonaut

Share

Dewinne

Frank De Winne is astro­naut van de European Space Agency (ESA). Hij is de tweede Belgische astro­naut en de eerste Europese astro­naut die het ISS leidt. 

Frank De Winne werd geboren op 25 april 1961 in Gent, België. Hij behaalde zijn diplo­ma’s Telecommunicatie en Burgerlijk Ingenieur-Polytechnicus aan de Koninklijke Militaire Academie in Brussel. Daarna vol­gde Frank De Winne een vliego­plei­d­ing en behaalde hij zijn vlieg­brevet als test­pi­loot. De Winne heeft meer dan 2300 vlie­guren ervar­ing in ver­schil­lende soorten vlieg­tu­igen, waaron­der Mirage, F‑16, Tornado en Jaguar. 

Op 12 feb­ru­ari 1997 stuitte De Winne op motor­prob­le­men tij­dens het vliegen in een F‑16 Fighting Falcon boven dicht­bevolkt gebied bij Leeuwarden. Na het uit­vallen van de boord­com­put­er stond De Winne voor de keuze om te crashen in het IJsselmeer of uit te wer­pen boven dicht­bevolkt gebied. De Winne kon echter zijn defecte vlieg­tu­ig lan­den op vlieg­ba­sis Leeuwarden, een presta­tie die hem de Joe Bill Dryden Semper Viper Award opleverde, als eerste niet-Amerikaan die deze onder­schei­d­ing ooit kreeg. 

Van 30 okto­ber tot 10 novem­ber 2002 vloog Frank De Winne de Odissea-missie, een onder­s­te­un­ingsvlucht naar het International Space Station. Hij alsvervulde de func­tie van boord­w­erk­tu­igkundi­ge op het geüp­datete Sojoez TMA-ruimte­vaar­tu­ig bij de lancer­ing en op een Sojoez TM voor terug­keer. De belan­grijk­ste taak van De Winne van de 11-daagse missie was het ver­van­gen van het Sojoez TM-34-voer­tu­ig dat aan het ruimtes­ta­tion was beves­tigd door de nieuwe Sojoez TMA1. Tijdens de negen dagen die hij in het ruimtes­ta­tion door­bracht, voerde Frank De Winne 23 exper­i­menten uit op het gebied van lev­ens- en natu­ur­weten­schap­pen en onder­wi­js, waaron­der exper­i­menten in Europa’s Microgravity Science Glovebox. 

Van 27 mei tot 1 decem­ber 2009 nam hij deel aan de OasISS-missie, een lang­durige vlucht op het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion ISS. Als onderdeel van Expeditie 21 werd Frank De Winne de eerste Europese com­man­dant van de orbitale buiten­post. Hij was ook Sojoez TMA-15 en Expeditie 20 boord­w­erk­tu­igkundi­ge. Een van de belan­grijk­ste tak­en van De Winne tij­dens de missie was om de rob­o­tarm van het sta­tion te bedi­enen om het eerste HTV-vrachtvo­er­tu­ig van Japan aan te meren. Na zijn missie was Frank De Winne voorzit­ter van de tech­nis­che com­missie van de tweede EU-ESA Space Exploration Conference in Brussel in 2010.

Burggraaf De Winne werd op 1 augus­tus 2012 hoofd van ESA’s European Astronaut Centre in Keulen, Duitsland. Sinds 2017 heeft hij de lei­d­ing over de oper­aties van het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion bij ESA en in 2020 werd hij ESA’s ISS-programmamanager. 

Bronnen
Foto
ESA
Tekst
www​.esa​.int
Wikipedia