• Nationality

    Belg

  • Missions

    Odissea-Missie & ISS-Expeditie 21

Frank De Winne

Astronaut

Share

Dewinne

Frank De Winne, is een astro­naut van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Hij is de tweede Belgische astro­naut, na Dirk Frimout, en de eerste Europese astro­naut die het bev­el over het ISS voerde. 

Frank De Winne, geboren 25 april 1961 in Gent, behaalde de diploma’s telecom­mu­ni­catie en burg­er­lijk inge­nieur-poly­tech­ni­cus aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nadien vol­gde hij een vliego­plei­d­ing en behaalde hij zijn brevet test­pi­loot. De Winne heeft meer dan 2300 uren vliegervar­ing in uiteen­lopende typen vlieg­tu­igen, waaron­der Mirage, F‑16, Tornado en Jaguar.

De Winne ging op twee missies naar de ruimte. In 2002 nam hij deel aan de Odissea-missie, een onder­s­te­un­ingsvlucht naar het inter­na­tion­aal ruimte sta­tion. Een van de belan­grijk­ste tak­en van de elf daagse missie was het ver­van­gen van een ruimtevo­er­tu­ig dat gekop­peld was aan het ISS door een nieuw TMA-ruimte­toes­tel. Dit om te zor­gen voor een mod­ern­er red­dingss­chip”, dat de beman­ning kan gebruiken in noodgeval. Gedurende zijn verbli­jf aan boord van het ISS, voerde De Winne exper­i­menten uit op het gebied van life sci­ence, natu­ur­weten­schap en onderwijs. 

Zijn tweede missie vond plaats in 2009, ISS-Expeditie 21, hier­voor verbleef hij zes maan­den in het inter­na­tion­aal ruimte sta­tion (ISS). Daar voerde hij exper­i­menten uit om onze ken­nis van bepaalde reac­ties in de ruimte te ver­groten. Tijdens deze missie werd hij de eerste Europese com­man­dant van het ISS.

Na zijn lang­durige ruimtevlucht ging Frank de Winne aan het werk aan diverse missie-gere­la­teerde tak­en, zoals het lichamelijk her­s­tel na een ruimtevlucht, debrief­ing en out­reach-activiteit­en. De Winne werd benoemd tot voorzit­ter van het tech­nisch comité van de tweede EU-ESA Space Exploration Conferentie.