• Nationality

    Brits / Amerikaans

  • Missions

    STS-45, STS-56, STS-63, STS-84 (up), Mir NASA5 (Mir EO-23 and 24), STS-86 (down), STS-103, Soyuz TMA3 (Expedition 8)

Gerelateerde Evenementen

Michael Foale

Astronaut en Kosmonaut

Share

268a 2

Videobegroeting

Michael Foale is een Brits-Amerikaanse astro­fysi­cus en NASA-astronaut. 

Colin Michael Foale werd geboren op 6 jan­u­ari 1957 in Louth, Engeland. Hij ging naar de Universiteit van Cambridge, Queens’ College, ontv­ing een Bachelor of Arts in Physics, Natural Sciences Tripos, met 1st class hon­ors‘. Terwijl hij bij de Cavendish Laboratories was, voltooide Foale zijn doc­tor­aat in lab­o­ra­to­ri­u­mas­tro­fys­i­ca in 1982.

Als post­doc­tor­aal onder­zoek­er aan de Universiteit van Cambridge nam Michael Foale deel aan de organ­isatie en uitvo­er­ing van weten­schap­pelijke duikpro­jecten. Om een car­rière in het U.S. Space Program uit te bouwen, ver­huis­de Foale naar Houston, Texas, om te werken aan spaceshut­tle-nav­i­gatie bij McDonnell Douglas Aircraft Corporation. In juni 1983 trad hij toe tot het NASA Johnson Space Center. Als pay­load-offici­er in het Mission Control Center was Michael Foale ver­ant­wo­ordelijk voor de pay­load-oper­aties van com­mer­ciële satel­li­eten die wer­den ingezet op spaceshut­tle-missies STS-51G, 51‑I, 61‑B en 61‑C.

Foale werd in juni 1987 ges­e­lecteerd als kan­di­daat-astro­naut. Voor zijn eerste ruimtevlucht testte hij shut­tle-vlucht­soft­ware in de Shuttle Avionics Integration Lab-sim­u­la­tor. Ter voor­berei­d­ing op een lang­durige vlucht op het Russische ruimtes­ta­tion Mir trainde Foale in het Cosmonaut Training Center in Star City, Rusland.

Michael Foale nam deel aan zes ruimte­missies en is de enige NASA-astro­naut die uit­ge­brei­de missies heeft gevlo­gen aan boord van zow­el Mir als het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion. Hij was de tweede Brit in de ruimte en de eerste die een ruimte­wan­del­ing maak­te. Tot 17 april 2008 had hij het record voor de meeste tijd doorge­bracht in de ruimte door een Amerikaans staats­burg­er: 374 dagen, 11 uur, 19 minuten, en hij heeft nog steeds het cumu­latieve record van tijd in de ruimte voor een Brits staatsburger.

Foale was ook hoofd van het expe­di­tieko­rps van het astro­naut­en­bu­reau, adjunct-directeur (tech­nisch) van het Johnson Space Center en plaatsver­van­gend assis­tent-beheerder voor verken­ning­sop­er­aties aan het NASA-hoofd­kwarti­er. Zijn opdracht bij het Johnson Space Center was als hoofd van de Sojoez-afdel­ing, het Astronautenbureau, waar hij de oper­aties van Sojoez en het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion onder­s­te­unde, en de ontwik­kel­ing van ruimtepakken. In 2013 ging Foale met pen­sioen bij NASA om een elek­trisch vlieg­tu­ig te ontwikke­len, met als doel de vliegkosten met 90 pro­cent te ver­la­gen, als onderdeel van zijn passie voor Green Aviation. Momenteel is hij adviseur van de Inspiration Mars Foundation.

Michael Foale is een Fellow van de Royal Aeronautical Society (FRAeS) en een Fellow van het Institute of Physics (FInstP). In 2005 werd Foale onder­schei­den met Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE).

Michael Foale zal helaas niet per­soon­lijk aan­wezig kun­nen zijn, maar zal wel een video­bood­schap pre­sen­teren.


Bronnen
Foto
NASA
Tekst
www​.nasa​.gov
Wikipedia