Nicole Stott

Astronaut

Share

Website cover pic copy 2 2

Nicole Stott is NASA astro­naut, aqua­naut, kun­stenares, moed­er en auteur van Back to Earth — What Life In Space Taught Me About Our Home Planet — And Our Mission To Protect It”.

Nicole Stott com­bi­neert op cre­atieve wijze het ontzag en de ver­won­der­ing die ze ervo­er tij­dens haar ruimtevlucht in haar kunst­werken met als doel om om ieders waarder­ing voor onze rol als beman­ningsle­den hier op Ruimteschip Aarde te inspireren.

Nicole is een ervaren NASA-astro­naut met twee ruimtevlucht­en en 104 dagen lev­en en werken in de ruimte als beman­ningslid op zow­el het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion als de Space Shuttle.

Persoonlijke hoogtepun­ten van haar tijd in de ruimte zijn onder meer het uitvo­eren van een ruimte­wan­del­ing (10e vrouw die dit deed), het besturen van de rob­o­tarm om het eerste Japanse vrachtschip te verov­eren, het werken met de inter­na­tionale beman­ning ter onder­s­te­un­ing van de mul­ti­dis­ci­plinaire weten­schap aan boord van het rond­draaiende lab­o­ra­to­ri­um, het schilderen van een aquarel in de ruimte (nu te zien in het Smithsonian Air and Space Museum), en natu­urlijk de lev­ensveran­derende kijk op onze thuisplaneet. 

Nicole is ook een NASA aqua­naut: ter voor­berei­d­ing op de ruimtevlucht was ze beman­ningslid op een 18-daagse duik­missie in het onderzeese lab­o­ra­to­ri­um Aquarius.

Nicole Stott gelooft dat het inter­na­tionale mod­el van vreedzame en suc­cesvolle samen­werk­ing die we hebben ervaren in de extreme omgevin­gen van ruimte en zee de sleu­tel is tot dezelfde soort vreedzame en suc­cesvolle samen­werk­ing voor de hele men­sheid hier op aarde.

In haar huidi­ge, post-NASA-missie is ze mede-oprichter van de Space for Art Foundation — die een plan­e­taire gemeen­schap van kinderen verenigt door het ontzag en het won­der van ruimtev­erken­ning en de genezende kracht van kunst. 

Volledige NASA-bio: https://​www​.nasa​.gov/​s​i​t​e​s​/​d​e​f​a​u​l​t​/​f​i​l​e​s​/​a​t​o​m​s​/​f​i​l​e​s​/​s​t​o​t​t​-​n​p.pdf

Sociale media (IG / Twitter) –

@astro_nicole

@spaceforartfoundation / @spaceforartfoun

Websites:

www​.nicolestott​.com

www​.space​forart​foun​da​tion​.org


Bronnen
Foto
www​.ana​log​-astro​naut​.com