Vladimir Pletser

Astronaut-kandidaat, directeur van Space Training Operations

Share

Vladimir Pletser 2

De Belgische kan­di­daat-astro­naut en na 30 jaar bij het European Space Agency gew­erkt te hebben aan microzwaartekracht­pro­jecten en parabolis­che vlucht­en van ESA, is Vladimir Pletser momenteel directeur van Space Training Operations bij Blue Abyss om toekom­stige astro­naut­en op te leiden. 

Vladimir Pletser werd geboren op 28 feb­ru­ari 1956 in Brussel, België. Hij studeerde af in Latijn-Wiskunde aan het Sint-Bonifatiusinstituut van Brussel, en in Bijzonder Wetenschappelijk Aan het Sint-Michielscollege van Brussel. Hij studeerde af aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve, België, als Burgerlijk Ingenieur in Mechanica, spe­cial­isme Dynamica en Systemen; Master in de natu­urkunde in ruimte­ge­o­de­sie; en Ph.D. in astronomie en astrofysica.

Hij werk­te als onder­zoeksin­ge­nieur van 1980 tot 1981 aan de vak­groep Externe Geofysica van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België aan het ionos­ferische Doppler-effect, en van 1981 tot 1982 aan de Faculteit Landbouwkunde van de UCL, aan prob­le­men van toegepaste sta­tistiek en wiskundi­ge mod­el­ler­ing. In 1982 werd hij assis­tent-pro­fes­sor aan de Faculteit Wetenschappen van de UCL en gede­tacheerd aan de Universiteit van Kinshasa, Congo (ex-Zaïre), waar hij tot 1985 doceerde in natu­urkunde, toegepaste wiskunde, astronomie en geofysica.

Van 1985 tot 2016 was hij senior fysi­cus-inge­nieur bij het European Space Research and Technology Centre van de European Space Agency, waar hij de ontwik­kel­ing van de microzwaartekracht van het ISS en het parabolis­che vlucht­pro­gram­ma van ESA lei­d­de. Hij reg­istreerde 7350 parabolen bij 0g (gelijk aan 39h 30m van 0g, of 26 banen om de aarde), bij Mars‑g (53 min) en bij Moon‑g (50 min) op 14 vlieg­tu­igen (Guinness-werel­drecord) tij­dens 90 cam­pagnes op Europese , Amerikaanse en Russische vlieg­tu­igen. Hij super­viseerde op 1000 fysis­che en bioweten­schap­pelijke exper­i­menten en nam deel aan aan 175 experimenten.

Van 2016 tot 2018 was hij gasthoogler­aar – weten­schap­pelijk adviseur bij het Technology and Engineering Center for Space Utilization van de Chinese Academy of Sciences, in Peking, China, waar hij onder­s­te­un­ing bood aan microzwaartekrach­t­ex­per­i­menten voor het Chinese ruimtes­ta­tion en parabolis­che vlucht­en. Sinds 2018 is hij directeur van Space Training Operations bij Blue Abyss, een bedri­jf geves­tigd in het Verenigd Koninkrijk, dat een nieuwe benader­ing voorstelt om toekom­stige astro­naut­en te trainen.

Als kan­di­daat-astro­naut voor België, bracht hij in 1995 twee maan­den train­ing door in het Johnson Space Center van NASA in Houston en was Astronaut Training Instructor voor para­boolvlucht­en en Spacelab-missies. Hij nam deel aan drie missies­im­u­latiecam­pagnes van de Mars Society in het noord­pool­ge­bied in 2001 en de woesti­jn van Utah in 2002 en als beman­ningscom­man­dant in 2009. Vladimir Pletser is gasthoogler­aar aan 20 uni­ver­siteit­en in Europa, Amerika, Afrika en Azië. Hij heeft meer dan 700 pub­li­caties, waaron­der 23 boeken of hoofd­stukken in boeken, 65 artike­len in geref­er­eerde tijd­schriften en 147 artike­len in inter­na­tionale con­gresver­sla­gen. Hij is lid van de International Astronautical Academy en van ver­schil­lende andere acad­e­mies en weten­schap­pelijke organ­isaties.

Bronnen
Foto
Het archief van Vladimir Pletser
Tekst
www​.iafas​tro​.org
sites​.google​.com/​v​i​e​w​/​v​l​a​d​i​m​i​r​-​p​l​e​t​s​e​r​/home
Wikipedia