Partners

Een even­e­ment zoals Belgian Space Week organ­iseer je niet alleen. Daarom willen we graag onze part­ners even in de kijk­er zetten en bedanken voor hun bijdrage.

Organiserende partners

 • Test6zw

  Euro Space Society

  Euro Space Society is een vzw die opgericht is met als doel ruimte­vaart dichter bij jon­geren te bren­gen, dit aan de hand van ver­schil­lende activiteiten.

  Website →
 • Esero

  Esero Belgium

  ESERO is het scholen­pro­gram­ma van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA). ESERO helpt ler­aren om in (STEM) lessen max­i­maal gebruik te mak­en van de inspir­erende con­text van ruimtevaart.

  Website →
 • MSB small

  Mars Society Belgium

  Mars Society Belgium is een inter­na­tionale non-prof­i­tor­gan­isatie die zich in zet om het pub­liek in te licht­en over de voorde­len van ruimtev­erken­ning en Mars in het bijzonder.

  Website →
 • Logo Sciences be couleur

  Sciences.be

  Het interuni­ver­si­taire netwerk Sciences​.be zet zich in voor de ver­sprei­d­ing van STEM in de Federatie Wallonië-Brussel. Het verbindt vijf een­heden voor de ver­sprei­d­ing van weten­schap en tech­nolo­gie: UCLouvain, ULB, ULiège, UMons en UNamur.

  Website →

Co-organizing Partners

 • Logo Scienceinfuse uclouvain carre 500x482

  Université Catholique de Louvain

  Scienceinfuse is de oplei­d­ings- en pro­motie-antenne van de sec­tor weten­schap­pen en tech­nolo­gie van de UCLouvain. Hun belan­grijk­ste missie is het pro­moten van STEM bij leer­lin­gen, hun ler­aren en het grote publiek.

  Website →
 • Logo dgo6 0

  SPW-DG06

  SPW-DGo6 is een deel van de wet­telijke admin­is­tratie van de Waalse over­heid. Zij staan in voor de financier­ing van toegepast onder­zoek naar nieuwe tech­nolo­gieën en energie voor indus­trieën, de acad­emis­che wereld en onderzoekscentra.

  Website →
 • Logo Euro Space Center

  Euro Space Center

  Het Euro Space Center is een the­ma­tisch cen­trum dat de inter­esse voor ruimteweten­schap­pen wenst aan te wakkeren dankz­ij ver­schil­lende activiteit­en. Open voor zow­el het grote pub­liek, alsook scholen en groepen.

  Website →
 • Image preview

  KU Leuven

  De KU Leuven is een onder­zoeks- en onder­wi­jsin­stelling met inter­na­tionale uit­stral­ing. Als een van de oud­ste uni­ver­siteit­en van Europa kent ze een lange tra­di­tie van baan­brek­end weten­schap­pelijk onder­zoek en kwal­i­tatief hoogstaand onderwijs.

  Website →
 • 1280px University of Liege logo svg

  Université de Liège

  De Université Liège staat open voor de wereld en is ver­ankerd in de weten­schap­pelijke, cul­turele en economis­che ontwik­kel­ing van haar regio. De Universiteit ste­unt op haar drie pijlers: onder­wi­js, onder­zoek en maatschap­pelijk engagement.

  Website →
 • Logo U Gent NL RGB 2400 kleur

  Universiteit Gent

  De UGent is een van de groot­ste uni­ver­siteit­en in België. Met meer dan 200 oplei­din­gen, wordt er onder­zoek gevo­erd in diverse dis­ci­plines. Onder het cre­do Durf Denken daagt de UGent iedereen uit tot een kri­tis­che kijk op de maatschappij.

  Website →
 • Image

  Université de Namur

  De Universiteit van Namen, gele­gen in het Franstalige deel van België, ver­welkomt ongeveer 6500 stu­den­ten en bestaat uit 6 fac­ul­teit­en die meer dan 70 acad­emis­che pro­gram­ma’s aanbieden.

  Website →
 • 1024px Universite libre de Bruxelles logo svg

  Université libre de Bruxelles

  De Université Libre Bruxelles biedt onder­wi­js aan voor iedereen, met 12 fac­ul­teit­en, scholen en oplei­d­ingsin­sti­tuten in alle dis­ci­plines. De uni­ver­siteit streeft naar uit­mun­tend­heid en draagt zo elke dag bij tot het ver­groten van onze kennis.

  Website →
 • LOGO VUB

  Vrije Universiteit Brussel

  De Vrije Universiteit Brussel is een inter­na­tion­aal georiën­teerde uni­ver­siteit. Door het aflev­eren van hoogstaand onder­zoek en onder­wi­js op maat, wil de VUB een actieve en geën­gageerde bij­drage lev­eren tot een betere maatschappij.

  Website →
 • 1200px UC Louvain logo svg

  UC Louvain

  De Université catholique de Louvain of UCLouvain is een katholieke uni­ver­siteit waar­van de hoofd­cam­pus geves­tigd in Louvain-la-Neuve. Het is de groot­ste Franstalige uni­ver­siteit van België, met ongeveer 35000 studenten.

  Website →
 • 2560px Universite de Mons logo svg

  Université de Mons

  De Universiteit van Bergen (UMONS), biedt een grote ver­schei­den­heid aan cur­sussen in een ver­rijk­ende omgev­ing, eve­nals nauwe samen­werk­ing tussen docen­ten en studenten.

  Website →
 • Universiteit Antwerpen nieuw logo svg

  Universiteit Antwerpen

  De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamis­che en toekom­st­gerichte uni­ver­siteit. Ze inte­greert de troeven van haar his­torische wor­tels in haar ambitie posi­tief bij te dra­gen aan de samenleving.

  Website →
 • L ho rvb

  Visit Wallonia

  De opdracht­en zijn met name: De inhoud van het toeris­tisch ima­go bepalen, het aan­bod van vri­jeti­jds- en zak­en­to­erisme struc­tur­eren, pers informeren en bijs­taan, inno­vatieve coöper­atieve mar­ket­ing toepassen door pub­liek-pri­vate mid­de­len te bundelen.

  Website →
 • Visit Brussels Logotype RVB Noir

  Visit Brussels

  visit.brussels is het agentschap voor toeris­tis­che en cul­turele com­mu­ni­catie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn inwon­ers, Belgen en buiten­landse bezoekers.

  Website →
 • OIP Space Instruments

  OIP Space Instruments

  OIP Space Instruments is een vertrouwde part­ner voor het ontwer­pen en lev­eren van elek­tro-optis­che hoog­waardi­ge, op maat gemaak­te ruimte­vaar­to­plossin­gen voor inter­na­tionale ontwikkelingsprojecten.

  Website →
 • BIRA IASB logo savedforweb

  Royal Belgian Institute for Space Aeronomy

  Het BIRA is een Belgische fed­erale instelling voor weten­schap­pelijk onder­zoek. Haar belan­grijk­ste tak­en zijn onder­zoek en open­bare dien­stver­len­ing in de ruimte-aeronomie, d.w.z. de fys­i­ca en chemie van pla­nee­tat­mos­fer­en en van de ruimte.

  Website →
 • Logo planetarium bleu

  Planetarium of Brussels

  Dankzij een unieke koe­pel in Brussel nodigt het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België je uit om het hee­lal in het hart van de stad te ont­dekken. Kom en geni­et van een 360° weer­gave van de sterrenhemel.

  Website →
 • SABCA Logo

  SABCA

  SABCA wil een sleutel­rol spe­len in de voorhoede van de lucht- en ruimte­vaartin­dus­trie. Ze stuwen de lucht­vaartin­dus­trie vooruit door gren­zen uit te dagen met tech­nol­o­gis­che inno­vaties en ultra­mod­erne oplossingen.

  Website →
 • Qineti Q Logo RGB

  QinetiQ

  QinetiQ heeft meer dan 100 missie­jaren in een baan om de aarde en lev­ert onder­s­te­un­ing voor obser­vatie, plat­forms, weten­schap, nav­i­gatie, voort­stuwing en veilige com­mu­ni­catie in de mil­i­taire, vei­lighei­ds- en civiele ruimtesectoren.

  Website →
 • Logo VRI

  VRI

  VRI is een vzw van Vlaamse bedri­jven, onder­zoeks­cen­tra en onder­wi­jsin­stellin­gen met activiteit­en in de ruimte.

  Website →
 • SSVI

  SSVI

  SSVI (eng. Stars Shine For Everyone) Project voor kinderen met een hand­i­cap en achtergestelde gemeen­schap­pen over de hele wereld. Het project is aan­wezig in meer dan 150 lan­den op alle continenten.

  Website →
 • Logo UCLL ENG RGB

  UCLL

  UC Leuven-Limburg (UCLL) is een van de groot­ste hogesc­holen in Vlaanderen met meer dan 14.000 stu­den­ten en 9 campussen.

  Website →

subsidies

 • Nationale loterij logo vector

  Nationale Loterij

  De Nationale Loterij organ­iseert open­bare loter­i­jen, wed­den­schap­pen, wed­stri­j­den en kansspe­len. Dit op een soci­aal ver­ant­wo­orde, betrouw­bare en veilige manier. De opbrengst van activiteit­en gaat terug naar de maatschap­pij via sub­si­dies en sponsoring.

  Website →
 • Logo vlaanderen onderwijs vorming

  Departement Onderwijs Vlaanderen

  Het Departement Onderwijs Vlaanderen stip­pelt het Vlaamse onder­wi­js­beleid uit en onder­s­te­unt de Vlaamse min­is­ter van Onderwijs en Vorming met een brede reeks belei­d­son­der­s­te­unende taken.

  Website →
 • BELSPO logo

  Belspo

  Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heeft tot taak de voor­berei­d­ing, de uitvo­er­ing en de eval­u­atie van het fed­erale weten­schaps­beleid in opdracht van de Regering en ter onder­s­te­un­ing van de bevoegdhe­den van de Federale overheid.

  Website →
 • Logo dgo6 0

  SPW-DG06

  SPW-DG06 is een deel van de wet­telijke admin­is­tratie van de Waalse over­heid. Zij staan in voor de financier­ing van toegepast onder­zoek naar nieuwe tech­nolo­gieën en energie voor indus­trieën, de acad­emis­che wereld en onderzoekscentra.

  Website →
 • Solvay Logo Baseline Under POSITIVE rgb

  Ernest Solvay Foundation

  Solvay is een weten­schap­pelijk bedri­jf waar­van de tech­nolo­gieën voorde­len bieden in vele aspecten van het dagelijkse lev­en. Ons doel is een oproep om verder te gaan, om toekom­stige vor­men van vooruit­gang opnieuw uit te vin­den en duurzame gedeelde waarde voor iedereen te creëren door de kracht van de wetenschap.

  Website →
 • Flying

  FlyingGroup

  FLYINGGROUP com­bi­neert gemak met uit­mun­tend­heid. Meer dan 150 toegewi­jde pro­fes­sion­als zijn onder­weg om van uw reis een heer­lijke ervar­ing te mak­en. Bovendien is FLYINGGROUP als erk­ende oper­a­tor per­fect uit­gerust om uw gechar­ter­de, privé- of gedeelde vlieg­tu­igen in top­con­di­tie te houden. Ruim aan­bod, onberispelijke service.

  Website →
 • Logo Belgospace

  Belgospace

  Belgospace is de Belgische verenig­ing van de ruimte­vaartin­dus­trie, die de meeste Belgische bedri­jven verenigt die actief zijn op het gebied van ruimtetech­nolo­gie en leden van Agoria.

  Website →
 • L ho rvb

  Visit Wallonia

  De opdracht­en zijn met name: De inhoud van het toeris­tisch ima­go bepalen, het aan­bod van vri­­jeti­jds- en zak­en­to­erisme struc­tur­eren, pers informeren en bijs­taan, inno­vatieve coöper­atieve mar­ket­ing toepassen door pub­­liek-pri­­vate mid­de­len te bundelen.

  Website →
 • Visit Brussels Logotype RVB Noir

  Visit Brussels

  visit.brussels is het agentschap voor toeris­tis­che en cul­turele com­mu­ni­catie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn inwon­ers, Belgen en buiten­landse bezoekers.

  Website →

wanted

 • Logo BSW web3

  Jouw organisatie hier?

  Wil jouw organ­isatie meew­erken aan Belgian Spaceweek? Neem dan zek­er con­tact op met ons!

  Website →