Belgian Space Week – Kick off event in Gent

Afbeelding1

Dit jaar organ­is­eren NASA en ESA een eerste testvlucht met de SLS en Orion, onze reisvo­er­tu­igen om terug te keren naar de Maan, en lat­er door te reizen naar Mars. In 2025 zullen voor het eerst terug mensen op de Maan lopen. Deze keer bli­jven ze een week ter plaatse met een team van vier, zow­el vrouwen als man­nen. Vanaf dan komen er steeds meer maan­missies bij. Tegen 2030 zou een basis op de zuid­pool moeten toe­lat­en dat onze astro­naut­en de Maan gaan bewo­nen voor enige tijd.

Share

Ruimtevaart is steeds meer aan­wezig in ons lev­en. De jonge gen­er­atie van van­daag zal degene zijn die onder meer de kolonisatie van de Maan en Mars opstarten. Dat ver­haal begint nu al, en zal in de komende jaren tot de dagelijkse actu­aliteit behoren. Het onder­wi­js mag dan ook niet achterblijven.

De Europese ruimte­vaart biedt Vlaamse scholen heel wat mogelijkhe­den om de span­nende heden­daagse ruimte­missies in de klas te bren­gen. Leerkrachten die dit doen stellen vast dat dit les­the­ma een grote por­tie extra moti­vatie teweeg brengt bij hun leer­lin­gen. Het is echt een boost voor inspir­erend, heden­daags en motiv­erend STEM-onderwijs.

In 2022 wordt ruimte­vaart op school’ in de kijk­er gezet via de Belgian Space Week en tal­rijke aan­ver­wante activiteit­en, naar aan­lei­d­ing van de ver­jaardag van de ruimtereizen van onze Belgische astro­naut­en. Het Vlaams min­is­terie van onder­wi­js ste­unt dit ini­ti­atief, en geeft op die manier extra zuurstof aan haar eigen toekom­st­gericht STEM beleid. Het is immers lev­ens­be­lan­grijk voor onze ken­nis­maatschap­pij om meer kinderen en jon­geren te ent­hou­si­as­meren voor een studiekeuze en beroep in weten­schap­pen en techniek.

Op 22 maart wordt de Belgian Space Week gelanceerd in Gent met de allereer­ste pub­liek­s­ac­tiviteit: de Vlaamse Wetenschapsbattle. Vlaams onder­wi­js­min­is­ter Ben Weyts en eerste Belgische astro­naut Dirk Frimout zullen erbij zijn. 

Vierhonderd kinderen uit het lager onder­wi­js wor­den verwacht ter plaatse, en alle andere Vlaamse scholen kun­nen via live stream meevol­gen in hun eigen klas. De weten­schap­pers die de bat­tle’ aan­gaan, zijn alle­maal actief bin­nen de ruimteweten­schap­pen of ruimtevaart.

Er wordt die dag ook ken­nis gemaakt met de pro­jecten van ESERO Belgium (scholen­pro­gram­ma van ESA), waar elke Vlaamse school jaar­lijks kan aan deel­ne­men. Deze pro­jecten dagen kinderen en jon­geren uit om een eigen ruimte­vaart­missie te vol­bren­gen bin­nen de school­muren. Op Belgian Space Week even­e­menten is ESERO Belgium steeds aan­wezig om aan het pub­liek te lat­en zien hoe je nu con­creet ruimte­vaart in je school kan gebruiken.

Klik hier voor meer info