Leuven en de Vlaamse ruimtevaartsector lanceren missie naar de ruimte tijdens Space Days op 25 en 26 maart

Spacedays web

Eind maart is Leuven de plaats bij uit­stek voor alle ruimte­fanat­en. Op vri­jdag 25 en zater­dag 26 maart vin­den er namelijk de Space Days plaats, een ambitieuze tweedaagse hele­maal in het teken van ruimte­vaart. De uni­ver­siteitsstad ver­welkomt jong en oud voor een indruk­wekkende trip naar de ruimte. Op het pro­gram­ma: een sem­i­nar­ie, een jobbeurs, buite­naardse lezin­gen, boeiende work­shops en ver­rassende ont­moetin­gen. Zo kan je er onder meer per­soon­lijk ken­nis­mak­en met astro­naut­en Frank De Winne en Dirk Frimout. Lieven Scheire komt je alles vertellen over zijn passie voor de ruimte en Hetty Helsmoortel over haar ESA-selectieprocedure.

Share

Het pro­gram­ma van de Space Days ziet er veel­belovend uit”, vertelt schep­en Denise Vandevoort. Fijn dat we weten­schap en inno­vatie in de ruimte­vaart op laag­drem­pelige wijze aan het grote pub­liek kun­nen bren­gen. Met indruk­wekkende ESA-top­stukken, demo’s en cit­i­zen sci­ence pro­jecten staat ver­won­der­ing bij jong en oud cen­traal in het laat­ste week­end van maart.”

Vlaams min­is­ter van Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits, gri­jpt de Space Days aan om haar nieuw Vlaams Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie voor te stellen aan het brede pub­liek tij­dens een sem­i­nar­ie geor­gan­iseerd door VRI, de verenig­ing van de ruimte­vaart­sec­tor. Minister Crevits licht toe: Ruimtevaarttechnologie is van­daag niet meer weg te denken uit ons dagelijks lev­en. Data uit de ruimte bieden nieuwe weten­schap­pelijke inzicht­en en lei­den tot de ontwik­kel­ing van inno­vatieve pro­ducten en dien­sten, ten voordele van de hele Vlaamse samen­lev­ing. Bovendien spreekt de ruimte­vaart erg tot de ver­beeld­ing van jong en oud en is het zo een dankbare hef­boom om onze jon­geren warm te mak­en voor een studiekeuze of loop­baan in een van de vele STEM-richtingen.”

Het pro­gram­ma op vri­jdag 25 maart richt zich met het sem­i­nar­ie, de jobbeurs en een belev­ingspar­cours voor scholen hoofdza­ke­lijk tot bedri­jven en het onder­wi­js. Studenten die dromen van een loop­baan in de ruimte­vaart komen in con­tact met belan­grijke ruimte­vaart­spel­ers. Frank De Winne spreekt schoolkinderen toe en ook Dirk Frimout is van de par­tij. Enkele uitverko­re­nen mak­en kans op een meet & greet met de bek­ende astro­naut­en. Ruimtevaart een exclusieve man­nen­wereld? Het pro­gram­ma Ladies@Space – een speed­dat­ing met vrouwelijke ruimte­vaart­pro­fes­sion­als spe­ci­aal bedoeld voor 15- tot18-jarige meis­jes – bewi­jst alvast het tegendeel. 

Zaterdag 26 maart ont­vangt de Bib Leuven Tweebronnen Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel. Er is een breed pro­gram­ma voor jong en oud met lezin­gen, work­shops en doe-activiteit­en doorheen de dag. Kijk je ogen uit bij tal van fascinerende ruimte­tu­igen en ESA-top­stukken, zoals een 6 meter hoge repli­ca van de raket Ariane 6 of een PROBA 2‑satelliet op ware grootte. Eén van de hoogtepun­ten van het pro­gram­ma zijn de exper­i­menten voor durvers, waar je onder deskundi­ge begelei­d­ing van team Scheire ont­dekt hoe je een water­raket of micro­foon bouwt. In het mobiel plan­e­tar­i­um nemen dichters Jens Meijen en Lotte Dodion je mee op een poëtis­che reis naar de ster­ren­hemel en kan je weg­dromen bij ruimte­muziek gecom­poneerd door de Leuvense com­pon­ist Adriaan Swerts.

Ook in maak­leer­plek valt er heel wat te beleven. Edison dok­ter­de een belev­ingspar­cours voor de hele fam­i­lie uit waar je aansluit bij ver­schil­lende work­shops rond robot­i­ca, pro­gram­meren en technologie.

Praktische info

De Space Days vin­den plaats op 25 en 26 maart 2022 op vol­gende locaties in Leuven:

  • Universiteitshal KU Leuven, Naamsestraat 22
  • De Bib Leuven Tweebronnen, bereik­baar via de Diestsestraat 49 en Rijschoolstraat 4
  • Maakleerplek, Stapelhuisstraat 1315

Je vin­dt het volledi­ge pro­gram­ma op leu​ven​.bib​lio​theek​.be/​s​p​a​c​edays.

De meeste activiteit­en zijn gratis, vooraf inschri­jven is noodza­ke­lijk via leu​ven​.bib​lio​theek​.be/​s​p​a​c​edays. De activiteit­en ver­lopen vol­gens de dan geldende coronamaatregelen.

Journalisten die een inter­view, tick­ets of meer info wensen kun­nen terecht bij de spec­i­fieke con­tact­per­so­n­en. Extra beeld­ma­te­ri­aal vind je via deze link.

Deze tweedaagse wordt geor­gan­iseerd door Flanders Space (VRI), KU Leuven, de Bib Leuven, Edison, Belgian Astronaut Week, ESERO Belgium, ESA, KU[N]ST Leuven en de KU Leuven/​UGent Master of Space Studies.