From Leuven to Space

Frank De Winne, Anna Lee Fisher

Lezing, Viering, Meet & Greet

Leuven BSW schools

Beschrijving: In een namid­dagsessie (aankomst vanaf 13h30, start 14h) voor het hoger mid­del­baar en KU Leuven stu­den­ten gaan de astro­naut­en in inter­ac­tie met het pub­liek in de mooie Promotiezaal van de KU Leuven (Naamsestraat 22). Enkele KU Leuven onder­zoek­ers licht­en hun eigen onder­zoek toe, en ook wie zelf ambities heeft om weten­schap­pelijke stud­ies aan te van­gen en/​of in de ruimte­vaart­sec­tor te gaan werken, kri­jgt hierover infor­matie. De sessie van een twee­t­al uur wordt afges­loten met een drink in de Universiteitshallen waarop alle aan­wezi­gen welkom zijn. De voer­taal voor deze sessie is Engels. Het pro­gram­ma vin­dt u hieronder.

Schrijf je nu snel in om indi­vidueel of met je klas om deel te nemen aan dit unieke en mem­o­ra­bele event! Bij de inschri­jv­ing kan je ook vra­gen delen voor de astro­naut­en. Daaruit selecteren we enkele vra­gen die zullen beant­wo­ord wor­den in de sessie.

Er zijn 250 plaat­sen in de Promotiezaal, en we zullen de inschri­jvin­gen afs­luiten wan­neer de max­i­mum capaciteit (ook con­form de geldende coro­na-maa­tregelin­gen) is bereikt.

Click here to watch live

Publiek: Hoger mid­del­baar en KU Leuven studenten. 

Duur:

13h30-16h: Plenary ses­sion (Promotiezaal)

- Intro Astronauts (Frank De Winne + Anna Lee Fisher), part­ly based on sub­mit­ted questions

- Space in Leuven (stud­ies and research) 

- Applications of space explo­rations and research – the rel­e­vance of space for society 

- Space for All / Space in the classroom

- Q&A
16h-17h: drinks (option­al)

Talen: De voer­taal voor deze sessie is Engels.
Dit even­e­ment wordt geor­gan­iseerd door ESERO Belgium met de ste­un van de KU Leuven en het Departement Onderwijs van de Vlaamse Regering. 

Meer info & inschrijven:

Share