Labbezoek Bio-ingeneers (MELiSSA-onderzoek Universiteit Gent)

Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Franz Viehböck, Dirk Frimout

Lab visit Bio ingeneers ME Li SSA research Ghent University

Beschrijving: Professor Ramón Ganigué lei­dt de del­e­gatie van astro­naut­en rond in het gloed­nieuwe lab van het Center for Microbial Ecology and Technology’. In dit lab van UGENT wordt onder­zoek gedaan in het kad­er van het Europese MELiSSA-project. Het uitein­delijke doel van MELiSSA is een effi­ciënt en ges­loten zelfvoorzienend sys­teem dat astro­naut­en nodig zullen hebben tij­dens lange ruimtereizen. Binnen de ver­schil­lende mod­ules van MELiSSA werken weten­schap­pelijke insti­tuten over de hele wereld aan deze efficiëntie. 

Publiek: Universiteit Gent Bio-inge­nieurs, stu­den­ten Master of Space Studies’, MELiSSA-onder­zoek­ers. (geen pub­liek evenement)

Talen: Engels

Partners: Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurs 

Meer info & inschrijven:

Share