Thema'day • Astronomy (french)

Activité scolaire

Banner Astronaute carre

Schoolactiviteiten:

 — Wanneer: maandag 17 okto­ber 2022 van 9.00 tot 15.00 uur
 — Voor wie: 5e en 6e secundair
- Waar: Amfitheater Pedro Arrupe • Rue de Bruxelles 65, 5000 Namen
 — Hoeveel: GRATIS bij reg­is­tratie

Een dag vol activiteit­en rond het the­ma ruimte en astronomie voor scholieren van het 5 en 6 secundair.

Rond een mul­ti­dis­ci­plinair the­ma ont­moeten stu­den­ten elka­ar, nemen actief deel en wis­se­len ze uit met experts en onder­zoek­ers om ruimte en astronomie te bevra­gen, te reflecteren en te ont­dekken door mid­del van work­shops, bezoeken en uitwissel­ingsmo­menten.

Waarom de ruimte verken­nen? Wat zijn de huidi­ge uitdagin­gen van ruimtev­erken­ning? Wat is de stand van de weten­schap­pelijke ken­nis op dit gebied? Wat zijn de kansen en uitdagin­gen van de ruimte­vaart­sec­tor? Zoveel vra­gen die de hele dag aan de orde komen.

Verschillende activiteit­en zullen wor­den aange­bo­den: bezoek aan het astronomisch obser­va­to­ri­um UNamur, ont­dekking van extra­so­laire werelden, biolo­gielab­o­ra­to­ri­um gekop­peld aan ruim­teon­der­zoek, enz.

Activiteiten om jon­geren te inspir­eren om deel te nemen aan het onder­zoek en de ruimteveroverin­gen van mor­gen of gewoon om de gren­zen te ver­leggen, te ont­dekken wat er achter de hori­zon ligt, nieuws­gierigheid te stim­uleren en het onbek­ende te zoeken en te begrijpen.

Meer info & inschrijven:

Share