Space Days - outreachbeurs

Spacedays web 1

Op vri­jdag 25 maart staat de Bib Leuven hele­maal in het teken van de ruimte­vaart. Dit o.a. door een out­reach­beurs met vol­gende deelnemers: 

ESERO

Ruimtevaart is een ide­ale con­text voor STEM-onder­wi­js. Maar hoe gebruik je dit the­ma in je klas? De Europese ruimte­vaar­tor­gan­isatie ESA ontwikkelde een scholen­pro­gram­ma – ESERO Belgium — om je te helpen. Maak ken­nis met onze pro­jecten voor Belgische scholen. Elk van deze ruimte­vaart­pro­jecten daagt je leer­lin­gen uit met een eigen missie: een satel­li­et­je bouwen en lanceren, een exper­i­ment in de ruimte, kli­maa­ton­der­zoek met behulp van satel­li­eten, of trainen als een astronaut.

Pool Ruimte Ukkel

Wist je dat de weten­schap­pers van de Pool Ruimte in Ukkel onder­zoek uitvo­eren in de astronomie, de mete­o­rolo­gie én de aeronomie? Van ruimte­missies doorheen het zonnes­telsel, langs kli­maatweten­schap, tot ruimte­fys­i­ca, de drie onder­zoeksin­stellin­gen van de Pool Ruimte hebben veel te bieden. Daarbij is er ook een schat­ten­jacht voorzien voor al wie de geheimen van onze satel­li­eten ontrafelt!

Citizen sci­ence KU Leuven

Planet Hunters TESS is een cit­i­zen sci­ence project dat focust op de vraag of er nog plan­eten zijn buiten ons zonnes­telsel. Zo kun­nen we ook beter de evo­lu­tie van het ster­ren­s­telsel begri­jpen. Die intrigerende vraag kan iedereen van ons mee helpen beant­wo­or­den. Draag je steen­t­je bij en neem deel aan het project tij­dens de Space Days. Wie weet ont­dek je zelf wel een planeet?

Infraroodcamera KU Leuven

Wie op een heldere nacht naar de hemel kijkt, kri­jgt een fonke­lende ster­ren­hemel te zien. Maar wist je dat er nog een onzicht­baar hee­lal bestaat dat je niet met je ogen of een nor­male tele­scoop kan waarne­men? Dit is het infrar­o­de hee­lal, dat je enkel kan zien met een infra­rood­cam­era. In deze inter­ac­tieve sessie gebruiken we een kleine infra­rood­cam­era om te kijken wat er zo spe­ci­aal is aan dit infra­rood licht, en hoe ster­renkundi­gen het gebruiken om meer te leren over ster­ren, plan­eten en het heelal.

Klaar voor de countdown?

More info and registration:

Share